Puhkerand maaüksuse detailplaneering on kehtestatud 28.06.2016 a.

Käsitletavale alale rajatakse laokompleksid Paldiski lõunasadamast transporditud kaubakonteinerite lahtipakkimise ning kauba komplekteerimise võimaldamiseks.  Samuti nähakse ette tootmishoonete rajamist.

Vastavalt Keila valla (Lääne-Harju) üldplaneeringule on alale kavandatud sadam.

Käesoleva planeeringuga reserveeritakse sadama ehituse võimalus tulevikus, kuid sadama ehituse määramiseks tuleb koostada uus detailplaneering. Lisaks ladudele planeeritakse Paldiski lahe äärsele alale puhkemaja olemasolevasse piirivalve hoonesse. Maksimaalse ehitusaluse pinnaga kuni 190m 2.

Maa-ala on tasane, kaldega Paldiski lahe poole, kõrguste vahe 6,6 m. Planeeringualal puuduvad olemasolevad tehnovõrgud. Kontaktvööndis asuvad valdavalt maatulundus- ja tootmismaa krundid. Käesolev planeering on Keila valla üldplaneeringut muutev kusjuures käesoleva planeeringuga ei muudeta üldplaneeringut perspektiivse sadama osas (ala 4)

Kogu krunt on jagatud kolmeks positsiooniks

POS 1 haarab maa-ala avalikust teest kuni mereni kus asuvad hoonestusala, mitme otstarbega laoplatsid, perspektiivne sadamaala ja ehituskeelu vööndina roheala.

POS 2 haarab ala enda alla krundi lõunaservas paikneva tume-nõlvaööalase liblika kaitseala ning krundi idaservas asuva asuva avaliku rohekoridori.

POS 3 alla kuulub avalikuks kasutamiseks määratud sissesõidutee koos selle ääres paiknevate kommunikatsioonidega.


-POS 1 krundile saab ehitada kuni 36 000 m2 ehitusaluse pinnaga hoonet.

-Krunti saab vajadusel jagada ka väiksemateks üksusteks

-Elektrivarustus võimsusega 2 MW ja side on planeeritud Paldiski Lõunasadamast.

-Vesivarustus ja kanalisatsioon kuni 50 m3/ööpäevas on lahendatud koostöös naabruses oleva Raja maaüksusega.